T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Şarköy İlçe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Şarköy İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komiteler ve Ekipler

Güncelleme Tarihi: 27/11/2018

 

1.AMAÇ:Hastanemiz komite ve ekiplerini belirlemek ve görevlerini,çalışma şekillerini, düzenlemek.

2.KAPSAM:Tüm hastane çalışanlarını kapsar.

3.KISALTMALAR:SHKS=Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları

4.TANIMLAR:Komite:Bir mecliste bir hususu müzakere ve incelemek için ayrılmış hususi şubeye denir.

5.SORUMLULAR: Başhekim, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Yönetim Direktörü

6.FAALİYET AKIŞI: Katılımcılar toplantı öncesi bilgilendirilir. Bu bilgilendirme;

 • Toplantı yöneticisi ve katılımcılarını,
 • Toplantı gündemi ve süresini,
 • Toplantı yeri ve zamanını kapsar.
 • Toplantılara dair kayıtlar tutulur.  

SKS KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİTELER

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

 • Başhekim: Uzm.Dr Yücel POLAT
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:Hasan ALTIN
 • Dahiliye Hastalıkları Uzmanı: Ramazan ERGÜL
 • Kalite Yönetim Direktörü: Sebile YILMAZ
 • Enfeksiyon Hemşiresi: Hacer DOK
 • Ameliyathane Birim Sorumlusu:İlknur TÜRKER
 • Çalışan Hakları Sorumlusu: Onur ŞENOL

  GÖREVİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç güvenliğinin sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulanmalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlaması
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesi
 • Laboratuarda hasta güvenliğinin sağlanması
 • Gerektiğinde ilgili mevzuatlar kapsamında kurulan diğer komitelerle entegre çalışması,
 • NOT:Çalışma şekli: Yılda 4(dört) kez ve gerektiğinde toplanır,komite toplantıları sonrası raporları düzenler,yılın son komite toplantısında yıllık faaliyetleri değerlendirir.Gerektiğinde düzeltici –önleyici faaliyetleri başlatır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler.

  ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

 • Kurul Başkanı Başhekim:Uzm Dr Yücel POLAT
 • İdari ve Mali İşler Müdürü: Hasan ALTIN
 • Kalite Yönetim Direktör: Sebile YILMAZ
 • Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi: Hacer DOK
 • Çalışan Hakları Sorumlusu: Onur ŞENOL
 • Güvenlik Amiri:Murat SÖNMEZ

  GÖREVİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemleri alınması
 • Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
 • Sağlık tarama programının hazırlanması ve takibi
 • Gerektiğinde ilgili mevzuatlar kapsamında kurulan diğer komitelerle entegre çalışması,
 • NOT:Çalışma şekli: Yılda 4(dört) kez ve gerektiğinde toplanır komite toplantıları sonrası raporları düzenler,yılın son komite toplantısında yıllık faaliyetleri değerlendirir.Gerektiğinde düzeltici –önleyici faaliyetleri başlatır.Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler.

  EĞİTİM KOMİTESİ:

 • Komite Başkanı Başhekim:Uzm Dr Yücel POLAT
 • İdari ve Mali İşler Müdürü: Hasan ALTIN
 • Dahiliye Hastalıkları Uzmanı: Ramazan ERGÜL
 • Kalite Yönetim Direktörü: Sebile YILMAZ
 • Eğitim Hemşiresi: Onur ŞENOL
 • Dahiliye - Çocuk Servis Sorumlusu :Öznur ARSLAN

  GÖREVİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Sağlıkta Kalite Standartları  eğitimleri düzenlemek
 • Hizmet içi eğitimler planlamak ve düzenlemek
 • Uyum eğitimleri vermek
 • Hastalara yönelik eğitimler düzenlemek
 • Gerektiğinde ilgili mevzuatlar kapsamında kurulan diğer komitelerle entegre çalışması,
 • NOT:Çalışma şekli: Yılda 4(dört) kez ve gerektiğinde toplanır, yıllık eğitim planı yapar, komite toplantıları sonrası raporları düzenler,yılın son komite toplantısında yıllık faaliyetleri değerlendirir. Gerektiğinde düzeltici –önleyici faaliyetleri başlatır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler.

  TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

 • Komite Başkanı Başhekim: Uzm Dr Yücel POLAT
 • İdari Mali İşler Müdürü: Hasan ALTIN
 • Kalite Yönetim Direktörü: Sebile YILMAZ
 • Hastane Güvenlik Amiri: Murat SÖNMEZ
 • eEnfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Hacer DOK
 • Tıbbi Cihaz Sorumlusu : Hilal ŞENGEL
 • SHastane Teknisyeni: Mukadder ORAK

  GÖREVİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmek.
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanmak.
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanmak.
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını yapmak.
 • Atık yönetimi çalışmalarını yapmak.
 • Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarını yapmak.
 • Tehlikeli maddelerin yönetimini yapmak.
 • Gerektiğinde ilgili mevzuatlar kapsamında kurulan diğer komitelerle entegre çalışması,
 • NOT:Çalışma şekli: Yılda 4(dört) kez ve gerektiğinde toplanır, komite toplantıları sonrası raporları düzenler,yılın son komite toplantısında yıllık faaliyetleri değerlendirir. Gerektiğinde düzeltici –önleyici faaliyetleri başlatır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler.

  YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ’NE İSTİNADEN  KURULAN KOMİTELER

                                                                                                                                        

  ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ :

  Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (13.01.1983/17927 RG) (Değişiklik,25.06.2011/27975 RG)

  • Komite Başkanı Dahiliye Uzmanı:Uz.Dr. Ramazan ERGÜL
  • Genel Cerrahi Uzmanı : Şener OKUL
 • Kurul Başkanı Başhekim: Uzm Dr Yücel POLAT
 • İdari ve Mali İşler Müdürü: Hasan ALTIN
 • Kalite Yönetim Direktör: Sebile YILMAZ
 • Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi: Hacer DOK
 • Çalışan Hakları Sorumlusu: Onur ŞENOL

  GÖREVİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

 • Dahiliye – Çocuk Servis Birim Sorumlusu:Öznur ARSLAN
 • Cerrahi Servis Birim Sorumlusu: İlknur TÜRKER
 • Hasta Hakları Birim Sorumlusu ve Kalite Yönetim Direktörü: Sebile YILMAZ
 • Acil Servis Sorumlusu:Aysun ŞAH
 • Hasta Karşılama Danışmanı: Filiz DİKEL

  GÖREVİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Her ay ayaktan hasta, yatan hasta ve acil hasta anketlerini yılda 2 kez Çalişan Anketlerini Kalite Yönetim Direktörünün öncülüğünde yaparak Kalite Birimi’ne teslim eder.
 • RİSK YÖNETİMİ EKİBİ

  • Ekip Başkanı İdari Mali İşler Müdürü: Hasan ALTIN
  •  Kalite Yönetim Direktörü :Sebile YILMAZ
  • Çalışan Hakları Sorumlusu: Onur ŞENOL
  • Hastane Teknisyeni: Mukadder ORAK
  • Acil Servis Birim Sorumlusu : Aysun ŞAH
  • Doğumhane Birim Sorumlusu: Mümine GÜNEŞ
  • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Hacer DOK

   GÖREVİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • Riskler, bölüm, meslek ve/veya süreç bazında, ilgili bölüm sorumlularının katılımıyla belirlemek,
  • Risk düzeylerini en az 3 kategoride (düşük, orta, yüksek gibi) belirlemek,
  • Belirlenen risklere yönelik kök neden analizi yapmak,
  • Belirlenen risk düzeylerine göre bölüm, meslek ve/veya süreç bazında önlemler almak ve iyileştirme çalışmaları yapmak,
  • Risk yönetimi çerçevesinde belirlenen riskler ve iyileştirme çalışmalarının etkinliği düzenli aralıklarla gözden geçirmek,
  • Gözden geçirme aralıkları, belirlenen riskler kapsamında tanımlanmalıdır.
  • Alınan önlemlerin sürekliliğini sağlamak için düzenli aralıklarla risk tespit turları/çalışmaları yapılabilir.
  • Risk yönetim çalışmaları Kalite Yönetim Birimi'nin koordinasyonunda ilgili tüm komitelerle entegre biçimde yürütülmelidir.
  • Risk yönetimi çalışmalarında bölüm kalite sorumluları ile işbirliği yapılmalıdır.
  • Risk yönetimi; hasta ve çalışan güvenliği ile tesis ve çevre güvenliğine ilişkin süreçleri kapsamalıdır.
  • Risk yönetimi; hastanede karşılaşılabilen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal ilişkin unsurlar ile hizmet kaynaklı tüm riskleri içermelidir.
  • Ekip risk analizlerini düzenli aralıklarla (yılda en az bir kez) veya gerektiğinde güncellenmelidir.
  • Ekip yılda en az bir kere toplanmalıdır ve risk değerlendirmesi yapmalıdır.
  • NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

 • Ekip Başkanı İdari Mali İşler Müdürü:  Hasan ALTIN
 • Eczane Sorumlusu: Emine ALTIN
 • Biyomedikal Depo Sorumlusu: Hilal ŞENGEL
 • Laboratuvar Sorumlusu: Meryem BAŞ
 • Ambar ve Ayniyat Depo Sorumlusu: İsmail DÜZGEN
 • Eğitim Hemşiresi: Onur ŞENOL
 • Kalite Yönetim Direktörü : Sebile YILMAZ
 • Aile Hekimi Uzmanı: Elif BAĞCIER
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Hacer DOK
 • Eczane Sorumlusu:Cemile KABA

  GÖREVİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Gelişebilecek enfeksiyon hastalıklarını önlemek,kontrol altına almak,çözümüne yönelik faaliyet düzenleme,kontrol programı uygulamak.
 • Antibiyotik kullanımının kontrolünü sağlamak.
 • Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon işlemlerini takip etmek.
 • Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolünü takip etmek.
 • Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları yönünden kontrolünün sağlanması.
 • NOT:Çalışma şekli:Yılda 4(dört) kez ve gerektiğinde toplanır, komite toplantıları sonrası raporları düzenler,yılın son komite toplantısında yıllık faaliyetleri değerlendirerek faaliyet raporu hazırlar.Gerektiğinde düzeltici –önleyici faaliyetleri başlatır.Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler

  KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 4.12.2008-27074

 • Komite Başkan:Uzm Dr Yücel POLAT
 • Dahiliye Uzmanı:Ramazan ERGÜL
 • Genel Cerrahi Uzmanı:Şener OKUL
 • Transfüzyon Birim Sorumlu Hemşiresi:Gönül KEKLİK
 • Laboratuvar Birim Sorumlusu:Meryem BAŞ

  GÖREVİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Komite kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünlerinin kullanım durumunu irdelemeli ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirlemeli,
 • Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirmek,
 • Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analizini sağlamak,
 • Güvenli transfüzyon sağlamak amacıyla:
 • -Kan gruplaması,cross-match,antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan yöntemler

  -Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan yöntemler,

  -Kan ve kan bileşenlerinin hazırlama tekniklerini ve hastanede kullanım oranları irdelenerek uygun politikalar oluşturmaktır.

 • Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmek,önlemeye yönelik tedbirler almak,
 • Kan ve kan ürünleri kullanım durumu değerlendirilmeli,bu hasta bakımının kalitesini artıracak şekilde düzenlenmesini sağlamak,
 • Kan merkezinin,kan temini,kan alma,kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumunu değerlendirmek ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Transfüzyon yapılan servislerde işlemleri tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığının düzenli aralıklarla denetlenmesini sağlamak,
 • Problem oluştuğu gözlenen konularda denetleme tekrarlanmalı ve iyi yönde gelişmeleri takip etmek,
 • Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesi sağlanmalı, hizmetiçi eğitimin sürekliliğini takip edilmeli,
 • Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunmaktır.
 • NOT:Çalışma şekli:Yılda en az 4(dört) kez,gerektiğinde daha sık toplanır, komite toplantıları sonrası raporları düzenler,yılın son komite toplantısında yıllık faaliyetleri değerlendirir. Gerektiğinde düzeltici –önleyici faaliyetleri başlatır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler.

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  KOMİTESİ: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete Sayısı: 25311

 •  İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
 •  İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
 •  İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
 •  İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
 •  İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
 •  İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
 •  İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
 •  İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
 •  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
 •  İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

  NOT:Her ay ve acil durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplanır ve toplantı tutanakları ve ilgili çalışmalar Tekirdağ Kamu Hasteneleri Birliği Genel Sekreterliği İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine aylık ve 3 aylık raporlar halinde gönderilir.

  BİLGİ GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU EKİP:

  Ekip Lideri              Hasan ALTIN   İdari ve Mali İşler Müdürü        

  Katılımcı                Tolga AYDINCIK     Bilgi İşlem Sorumlusu            

  GÖREVİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit etmek,
 • Bilgi güvenliği için olası riskleri belirlemek,
 • Tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerini izlemek,
 • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
 • NOT:Çalışma şekli: Yılda 2 (iki) kez ve gerektiğinde toplanır, ekip toplantıları sonrası raporları düzenler,yılın son ekip toplantısında yıllık faaliyetleri değerlendirir. Gerektiğinde düzeltici –önleyici faaliyetleri başlatır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler.

  İLAÇ YÖNETİMİNDEN SORUMLU EKİP:

  • Başhekim: Uzm Dr Yücel POLAT
  • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Hasan ALTIN
  • Aile Hekim Uzmanı: Elif BAĞCIER
  • Kalite Yönetim Direktörü : Sebile YILMAZ
  • Eczane Sorumlusu: Cemile KABA
  • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi:Hacer DOK

   GÖREVİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimini sağlamak
  • Hastane formüllerinin hazırlanması ve formüller ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlama
  • Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak
  • Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve “Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi” hazırlanmasını sağlamak
  • Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda farkındalık oluşturulmasına  yönelik düzenlemeler yapmak,
  • Hastalar ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirmek,
  • Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler yapmak,
  • Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme yapmak,
  • NOT:Çalışma şekli:Yılda 2 (iki) ve gerektiğinde  toplanır,  ekip toplantıları sonrası raporları düzenler,yılın son ekip toplantısında yıllık faaliyetleri değerlendirir.Gerektiğinde düzeltici –önleyici faaliyetleri başlatır.Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler.

   ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EKİBİ

 • Ekip Başkanı Başhekim: Uzm Dr Yücel POLAT
 • İdari ve Mali İşler Müdürü: Hasan ALTIN
 • Enfeksiyon Hemşiresi:Hacer DOK
 • Hastane Teknisyeni: Mukadder ORAK
 • Güvenlik Amiri:Murat SÖNMEZ
 • Eğitim Hemşiresi:Onur ŞENOL

  GÖREVİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Acil durum yönetimine yönelik eğitimlerin verilmesi ve eğitimlere katılması
 • Yangın tatbikatı tesis tahliye tatbikatının gerçekleşmesine sağlamak ve ilgili eğitimlerin yapılmasını organize etmek
 • Hizmet Kalite Standartları içerisinde yer alan acil çıkışlara yönelik düzenlemelerin sağlanması ve kontrolü
 • Hastane içerisinde yer alan yangın söndürücülerinin bakım ve kontrollerinin yapılması
 • Yangına karşı tedbirlerin alınması
 • Tesis Yönetim ekibi ile birlikte ortaklaşa bir iş paylaşımında bulunmak.
 • Acil Durum ve Afet Planı oluşturmak ve tatbikatların düzenlenmesini sağlamak
 • Hastanemizin acil durum plan krokilerini düzenlemek
 • Acil Durum ve Afetlerde tesis tahliyesine yönelik plan hazırlamak
 • NOT:Çalışma Şekli: Yılda 2(iki) ve gerektiğinde  toplanır,  ekip toplantıları sonrası raporları düzenler,yılın son ekip toplantısında yıllık faaliyetleri değerlendirir.Gerektiğinde düzeltici –önleyici faaliyetleri başlatır.Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler.

  HASTA/HASTA YAKINI VE ÇALIŞAN ÖNERİ-GÖRÜŞ-ŞİKAYET VE ANKET DEĞERLENDİRME EKİBİ

 • Başhekim: Uzm Dr Yücel POLAT
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Hasan ALTIN
 • Çalışan Hakları Birim Sorumlusu: Onur ŞENOL
 • Kalite Yönetim Direktörü : Sebile YILMAZ

  GÖREVİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Servislerden hasta hakları birimine ilgili formlar yapılan bildirimler, internet üzerinden iletilen şikayetler, hastanede kullanılan intranet aracılığıyla ve formlar aracılığıyla gelen öneri ve görüşleri değerlendirir.
 • Belirlenen sayıya göre bastırılan anket sorularının SKS Versiyon-5 rehberine göre yapılmasını sağlar.
 • Yapılan anketlerin değerlendirilmesinde üst yönetimden katılım sağlanır.
 • Değerlendirme neticesinde yapılabilecek düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.
 • Bu uygulamalar ile ilgili talimatlar hazırlar, dökümante eder ve gerekirse revizyon yapar.
 • Hasta ve Çalışan Öneri/Görüş ve Anketleri Değerlendirme Ekibi düzenli olarak ayda bir kez toplanır. 
 • Gerektiğinde komite başkanının/üyelerinin talebi ile acil olarak ta toplanabilir.
 • NOT: Çalışma Şekli: : Her ayın ilk haftası Öneri ve Şikayet kutuları tutanak ile açılır ve değerlendirilir. Toplantı raporları düzenlenir. Gerektiğinde düzeltici –önleyici faaliyetleri başlatır.Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler.

  HASTA/HASTA YAKINI VE ÇALIŞAN ANKETLERİ UYGULAMA EKİBİ

 • Başkan:Dahiliye Uzmanı Ramazan ERGÜL
 • Eczane Birim Sorumlusu: Cemile KABA
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Hasan ALTIN
 • Dahiliye- Çocuk Hemşiresi: Öznur ARSLAN
 • Yoğun Bakım sorumlu hemşiresi:Fatmagül YORGANCILAR

  GÖREVİ:

 • Hastaneye çeşitli patolojileri nedeniyle yatmış olan hastalarda malnütrisyon ya da malnütrisyon   riski tespit edildikten sonra bu hastalara nutrisyon planı oluşturmak, uygulamak, takibini yapmak ve nutrisyon desteğinin sonuçlarını incelemek ve etkinliğini devam ettirmektir.
 • Taburculuk sonrası nütrisyonel desteğe devam edilmesi gereken hastalara/yakınlarına eğitim verilmesini sağlamak
 • Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması ve izlemine yönelik süreçler hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmesini sağlamak
 • BİNA TURU EKİBİ

  • Başhekim: Uzm Dr Yücel POLAT
  • İdari Mali İşler Müdürü: Hasan ALTIN
 • Kalite Yönetim Direktörü: Sebile YILMAZ
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Hacer DOK
 • Hastane Teknisyeni: Mukadder ORAK
 • Biyomedikal sorumlusu: Hilal ŞENGEL

  GÖREVİ:

 • Bütün hastane gezilerek, genel işleyiş ve düzenle ilgili çalışan, hasta /hasta yakınlarından bilgi almak, 
 • Destek sistemlerin ( hastane genel temizliği, güvenlik ,çevre,tesis kaynaklı düşmeler,elektrik, su deposu, medikal gaz,asansörler, jeneratör, atık, atık su vb) işleyişini kontrol etmek ,
 •  En az 3 ayda bir bütün hastaneyi gezerek aksaklıkları tespit etmek,
 •  Aksaklık ve sorunların tespitine ilişkin kayıt tutmak,
 •  Tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatılmak ve takibini yapmak.
 • ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 • Kalite Yönetim Direktörü :Sebile YILMAZ
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Hasan ALTIN
 • Dahiliye – Çocuk Servis Birim Sorumlusu: Öznur ARSLAN
 • Cerrahi Servis Birim Sorumlusu: İlknur TÜRKER
 • Röntgen Birim Sorumlusu:  Adem KOÇ
 • Laboratuvar Birim Sorumlusu: Meryem BAŞ
 • Ameliyathane Birim Sorumlusu: İlknur TÜRKER
 • Acil Birim Sorumlusu : Aysun ŞAH
 • Doğumhane Birim Sorumlusu: Gönül KEKLİK
 • Eczane Sorumlusu:Emine ALTIN
 • Anestezi Kalite Birim Sorumlusu:Zuhal AKÇAKAYA
 • Transfüzyon Merkezi Kalite Sorumlusu:Gönül KEKLİK
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Hacer DOK
 • Eğitim Hemşiresi: Onur ŞENOL

  GÖREVİ:

 • Öz değerlendirme takvimi hazırlamak.
 • Öz değerlendirme takvimi hakkında bölümlere önceden haber vermek.
 • Takvim dahilinde öz değerlendirmeleri yapar ve kaydını tutmak.
 • Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara yönelik üst yönetim bilgilendirilir ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmasını sağlamak.
 • Yılda en az bir kez öz değerlendirme yapmak
 • MAVİ KOD EKİBİ

 • Başkan İdari ve Mali İşler Müdürü: Hasan ALTIN
 • Dahiliye Uzmanı:Ramazan ERGÜL
 • Anestezi Sorumlu Teknisyeni : Zuhal AKÇAKAYA
 • Acil Servis Sorumlusu: Aysun ŞAH

  Gündüz Ekibi: Dahiliye Uzmanı, Acil Nöbetçi Hemşiresi ve Anestezi Tekniker/Teknisyen görevlidir. Dahiliye Uzmanı ekibin sorumlusudur.

  Gece Ekibi: Acil Nöbetçi Hekimi, Acil Nöbetçi Hemşiresi görevlidir. Acil Nöbetçi Hekimi ekibin sorumlusudur.

  GÖREVİ:

 • Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlar.
 • Her dönem 1 (bir) kez tatbikat düzenler ve tutanak altına alır.
 • PEMBE KOD EKİBİ

 • Başkan Başhekim: Uzm Dr Yücel POLAT
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Hasan ALTIN
 • Pediatri Servis Sorumlusu: Öznur ARSLAN
 • Hastane Teknisyeni: Mukadder ORAK
 • Güvenlik Amiri:Murat SÖNMEZ

  Gündüz Ekibi: Başhekim, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ,Teknik Servis Sorumlusu, Pediatri Sorumlusu Acil çıkışı;acil personeli tarafından ,Hastane genel çıkışı; güvenlik personeli tarafından ,arka çıkış kapıları; bayan personeller tarafından kapatılır.

  Gece Ekibi: Nöbetçi Hekim, Nöbetçi Hemşire.Acil çıkışı;acil personeli tarafından ,Hastane genel çıkışı; güvenlik personeli tarafından ,arka çıkış kapıları;hasta danışma personeli tarafından kapatılır.

  GÖREVİ:

 • Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlar.
 • Her dönem 1 (bir) kez tatbikat düzenler ve tutanak altına alır.
 • BEYAZ KOD EKİBİ

 • Başkan  İdari ve Mali İşler Müdürü: Hasan ALTIN
 • Çalışan Hakları Birim Sorumlusu : Onur ŞENOL
 • Hastane Güvenlik Amiri: Murat SÖNMEZ

  Gündüz Ekibi: Beyaz Kod Ekibi, Güvenlik Personeli, Birim Sorumlusu

  Gece Ekibi: Nöbetçi hekim, Nöbetçi Hemşire, Güvenlik Personeli

  GÖREVİ:

 • Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlar.
 • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlar

 • Beyaz Kod sisteminin işleyişinin kontrolü amacıyla her dönem 1(bir) kez tatbikat yapılır ve tutanak altına alır
 • KIRMIZI KOD EKİBİ

 • Başkan Başhekim: Uzm Dr Yücel POLAT
 • İdari Mali İşler Müdürü: Hasan ALTIN
 • Çalışan Hakları Birim Sorumlusu : Onur ŞENOL
 • Hastane Teknisyeni: Mukadder ORAK
 • Hastane Güvenlik Amiri: Murat SÖNMEZ

  Gündüz Müdahale Ekibi: venlikSorumlusu,venlikGörevlileri,görevliTeknikServis Personeli

  Gece Müdahale Ekibi:NöbetçiAcil Hekimi, Nöbetçi Sağlık Personeli, Güvenlik görevlisi

  GÖREVİ:

 • KırzıKoduygulamalarınınetkinliğini,sürekliliğinivesistematikliğinisağlar,
 • KırzıKodileilgilieğitimvetatbikatlarınorganizasyonunuyapar
 • Gerektiğindezelticiönleyicifaaliyetlerinbaşlatılmasınısağlar
 • Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez kırmızı kod tatbikatı yapılmalıdır. Tatbikatların görüntü kayıtları bulunmalı ve tatbikat raporu hazırlanmalıdır.

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

 • Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları Versiyon-5